Onze privacy

Waarom hebben wij uw gegevens nodig ?
Voor het verwerken van uw order hebben wij uw adres email en telefoonnummer nodig, simpelweg om de order op de juiste tenaamstelling te kunnen verwerken en om u op de hoogte te houden van de status.

De loggegevens worden bewaard en op een veilige en niet voor andere op een toerijkende locatie opgeslagen

Als u gebruikmaakt van een link op onze Website naar een andere website (zoals www.elro.nl, www.stavoorjezaak.nl & www.wugly.nl) en u persoonlijke gegevens achterlaat op een dergelijke site, dan is de verwerking van die gegevens niet onderworpen aan deze geheimhoudingsverklaring maar aan de eventuele geheimhoudingsverklaring of kennisgeving op die website.

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?
Enkel videocontrole.nl heeft toegang tot de persoonlijke gegevens die via de Website werden verzameld.

Maakt videocontrole.nl uw persoonlijke gegevens over aan derden?
Behalve in de hierboven vermelde gevallen, worden uw persoonlijke gegevens aan niemand anders dan videocontrole.nl voorgelegd, onthuld of overgemaakt. De Website bevat koppelingen naar andere websites en e-mailadressen buiten videocontrole.nl De geheimhoudingsverklaring is niet van toepassing op die websites en e-mailadressen.

Gebruikt videocontrole.nl uw persoonlijke gegevens voor Direct Marketing?
Videocontrole.nl gebruikt uw persoonlijke gegevens niet om u ongevraagd commerciële aanbiedingen of reclame te sturen, videocontrole.nl verbindt zich er ook toe uw gegevens niet te verkopen of te verhandelen.

Gebruikt videoconrole.nl cookies op de Website?
De Website maakt gebruik van cookies. Deze cookies dienen om u te identificeren en beter te kunnen bedienen. Cookies stellen deurintercom.com in staat het gebruik van de Website te controleren en te analyseren. U kunt die cookies weigeren. Als u dat doet, is het mogelijk dat de Website of delen ervan niet meer naar behoren werken.

Waar worden uw gegevens opgeslagen?
Videocontrole.nl slaat de gegevens op op servers, die in Den Haag zijn opgesteld. Deze servers zijn eigendom van en worden beheerd door een verwerker die zich er jegens videocontrole.nl toe heeft verbonden zich te houden aan de geldende wetten inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Zijn uw persoonlijke gegevens veilig bij deurintvideocontrole.nl ?
Videocontrole.nl heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de gegevens?
U bent niet verplicht deurinvideocontrole.nl de gevraagde gegevens te verstrekken, maar als u er niet mee instemt dat uw gegevens worden gebruikt, kan videocontrole.nl geen gevolg geven aan uw aanvraag. U hebt het recht te vragen dat deurintercom.com u meedeelt of het uw persoonlijke gegevens verwerkt heeft en welke specifieke gegevens dat zijn. U mag videocontrole.nl ook vragen de gegevens in kwestie volledig te blokkeren of te wissen wanneer die foutief, onvolledig of irrelevant zijn om te worden verwerkt. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of tegen de doeleinden waarvoor ze worden aangewend. Videocontrole.nl verbindt zich ertoe tijdig gevolg te geven aan dergelijke verzoeken. U kunt op eender welk ogenblik uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken intrekken. Ingeval u dat wenst te doen en dus niet langer wilt dat deurintercom.com uw persoonlijke gegevens gebruikt, volstaat een brief of een e-mail.

Met wie kunt u contact opnemen?
Aanvragen kunnen worden ingediend bij: info@videoconrole.nl of op het volgende adres:
Videocontrole.nl, Heliumstraat 270, 2718RS Zoetermeer NL. 

Videocontrole.nl verwerkt alle gegevens overeenkomstig de geldende Europese wetten op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Om hieraan gevolg te kunnen geven, kan videocontrole.nl deze geheimhoudingsverklaring regelmatig aanpassen.

Door deze geheimhoudingsverklaring te aanvaarden, gaat u ermee akkoord dat videocontrole.nl uw persoonlijke gegevens gebruikt overeenkomstig de hierboven beschreven bepalingen.

 

Aldus opgemaakt te Zoetermeer
Directie videocontrole.nl