Privacy wetgeving

Het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) handhaaft in Nederland de wet op privacy.

Indien u een camera ophangt in een openbare ruimte en deze beelden ook opneemt dan moet u dit melden bij CBP
http://www.cbpweb.nl/Pages/ind_melden_programma.aspx

Alle informatie over deze wetgeving vind u hier
http://www.cbpweb.nl/Pages/med_20040203_melding_camtoezicht_openb_ruimte.aspx

Indien u zelf problemen heeft met bedrijven of instellingen die deze wet volgens u niet correct toepassen dan kunt u dit hier melden.
http://www.cbpweb.nl/Pages/ind_takencbp_klacht.aspx

Hieronder vind u alle taken van het CBP 

 • Ambtshalve onderzoek
  Het CBP kan ook uit eigen beweging een onderzoek instellen naar de naleving van de wet.
 • Bemiddeling en klachtbehandeling
  Op verzoek van een belanghebbende kan het CBP bemiddelen bij geschillen over het uitoefenen van rechten. Het CBP kan ook onderzoeken of de manier waarop persoonsgegevens in een bepaalde situatie zijn gebruikt, in overeenstemming is met de wet.
 • Bijzondere gegevens
  Het CBP kan ontheffing verlenen van het verbod op verwerking van bijzondere gegevens.
 • Doorgifte naar derde landen
  Het CBP adviseert de minister van Justitie inzake de vergunning voor het doorgeven van persoonsgegevens zonder voldoende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens.
 • Gedragscodes
  Het CBP toetst gedragscodes van maatschappelijke sectoren op de omgang met persoonsgegevens.
 • Handhaving
  Indien overheden, bedrijven, andere organisaties of individuele verantwoordelijken in gebreke blijven bij de melding van hun verwerking van persoonsgegevens kan een boete worden opgelegd. Bij overtreding van de wet of daarop gebaseerde regelingen kan het CBP overgaan tot bestuursdwang of een dwangsom opleggen.
 • Internationale zaken
  Het CBP houdt ook toezicht op verwerkingen van persoonsgegevens in Nederland die plaatsvinden volgens het recht van een ander land van de Europese Unie, en verleent medewerking aan de andere toezichthouders uit de Europese Unie.
 • Melding en voorafgaand onderzoek
  Verwerkingen van persoonsgegevens moeten vooraf worden gemeld bij het CBP, tenzij een vrijstelling van toepassing is. Het CBP houdt een openbaar register van deze meldingen bij. Bepaalde verwerkingen waaraan bijzondere risico's verbonden zijn, moeten vooraf door het CBP op rechtmatigheid worden onderzocht.
 • Privacyreglementen
  Privacyreglementen regelen de omgang met persoonsgegevens binnen organisaties. Deze reglementen neemt het CBP in principe slechts in behandeling als daarvoor een bijzondere reden bestaat.
 • Voorlichting
  Het CBP kan verzoeken om advies of voorlichting over de interpretatie van de privacywetgeving in behandeling nemen.
 • Wetgevingsadvies
  Het CBP adviseert de regering over voorstellen van wet en ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur die geheel of in belangrijke mate betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens.
 • Zienswijze
  Nieuwe ontwikkelingen die mogelijk van groot maatschappelijk en/of economisch belang zijn, kunnen leiden tot nieuwe rechtsvragen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van onzekerheid over de toepasselijke regels voor het verwerken van persoonsgegevens bij het in gebruik nemen van een nieuwe technologie. Verantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens kunnen in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden het CBP vragen daarover een standpunt in te nemen.